De Eurofiel en de Euroscepticus

Sla een krant open en heel Europa lijkt verdeeld in Eurofielen en Eurosceptici. Politieke partijen zijn pro-Europees of anti-Europa. Net…